Skip to main content

0. Introducció

Mitjançant la present declaració, ADRIÀ CAMPDEPADRÓS pretén informar als usuaris visitants del lloc web «www.lemon.cat» (en endavant, el «Lloc Web») de la política adoptada en matèria de protecció de les dades personals, subratllant el seu compromís i atenció amb referència a la protecció de la Privacitat dels visitants del lloc web. Et preguem que llegeixis atentament la nostra Política de Privacitat, que s’aplicarà tant en el cas que accedeixis al lloc web i decideixis simplement navegar per ell utilitzant els nostres serveis sense adquirir cap producte com en el cas que decideixis efectuar compres.

Et preguem a més que llegeixis, si no ho has fet ja, les condicions d’ús del lloc web, ja que contenen indicacions importants també sobre els sistemes de seguretat adoptats pel lloc web.

La navegació dins del lloc web és lliure i no requereix cap tipus de registre, a excepció d’algunes àrees en què l’usuari pot lliurement i expressament facilitar una sèrie de dades que li concerneixen per accedir a serveis identificats específicament (per ex., Per poder procedir a les compres, inscriure en el butlletí de notícies o demanar informació, etc.). Per tant, si el visitant vol proporcionar les seves dades personals a aquests serveis addicionals, se li informarà expressament indicant-li (a títol il·lustratiu) les finalitats i les condicions d’ús de les dades per part de ADRIÀ CAMPDEPADRÓS, així com el dret a sol·licitar en qualsevol moment la supressió o l’actualització de les seves dades. Cada referència al Codi continguda en la Política de Privacitat, i en el Lloc Web en general, s’ha d’entendre vàlida i eficaç dins dels límits i en la mesura que les normes esmentades estiguin en vigor.

El lloc web no està destinat al seu ús per part de nens menors de setze anys, als quals els està més prohibit crear un compte o subministrar d’una altra manera les seves dades personals.

En virtut i als efectes del Codi i del Reglament, ADRIÀ CAMPDEPADRÓS proporciona la informació següent.

1. Responsable i encarregats del tractament

El responsable del tractament de les dades personals és ADRIÀ CAMPDEPADRÓS, amb domicili a Carrer de Roger, 28, 08028 Barcelona, CIF 49456708S, correu electrònic info@lemon.cat (en endavant, «Lemon Printers», el «Responsable» o la «Societat»).

Per requisits exclusivament organitzatius i operatius, hem designat a certs proveïdors de serveis funcionals per a la gestió del lloc web com a encarregats externs del tractament de les dades personals dels usuaris amb finalitats estrictament vinculades i relacionades amb la prestació dels serveis oferts pel lloc web , inclosa la venda dels productes.
Podràs posar-te en contacte amb el delegat de protecció de dades en l’adreça de correu electrònic info@lemon.cat.

2. Tipus de dades personals tractades

Per accedir al lloc web no serà necessari procedir a cap registre. No obstant això, hi ha seccions dins del lloc web que requereixen un registre o l’ús d’un nom d’usuari i una contrasenya (per ex., Per registrar-se al àrea personal o completar el procés de compra en línia), o bé serveis que per al seu ús cal facilitar les teves dades (per ex., podrem demanar-te les dades per accedir als serveis de butlletins de notícies, per posar-te en contacte amb nosaltres, etc.).

Si Lemon Printers obté informació i dades personals informarà prèviament als usuaris de les finalitats amb les que se sol·liciten i de les modalitats amb les que s’utilitzaran. Si cal, Lemon Printers procedirà a obtenir el consentiment específic de l’usuari per a la corresponent utilització de les dades. A títol d’exemple, podran sol·licitar-dades personals com el nom i els cognoms, el número de telèfon, l’adreça de correu electrònic i altra informació a la vostra acceptació facilitar per utilitzar els serveis del lloc web mitjançant l’emplenament d’un formulari específic de registre (per ex., per accedir a l’àrea reservada del lloc web). Lemon Printers utilitzarà les dades personals recollides en línia únicament amb les finalitats indicades en ocasió d’aquest registre.

Les dades relatives a la connexió i la navegació dins del lloc web (com les adreces a notació URI – identificador de recursos uniforme, per les seves sigles en anglès-, l’hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per enviar la sol·licitud al servidor, el mida de l’arxiu obtingut com a resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta donada pel servidor -operació correcta, error, etc.- i altres paràmetres relatius al sistema operatiu i l’entorn informàtic de l’usuari) es recolliran només a efectes de recollir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web i per a verificar el seu correcte funcionament, i s’eliminaran immediatament després de la seva elaboració. Les dades podrien ser utilitzats per dilucidar responsabilitats en cas d’hipotètics delictes informàtics contra el Lloc Web: a excepció d’aquesta eventualitat, les dades s’eliminaran un cop transcorregut el termini necessari per a la prestació dels serveis il·lustrats en el Lloc Web.

Amb referència a les dades relatives a la navegació dins del lloc web, vegeu també l’apartat 6 de més endavant, relatiu a les eines d’elaboració de perfils utilitzades pel lloc web.

3. Caràcter facultatiu del subministrament de les dades personals

En línies generals, el subministrament de les dades personals revesteix un caràcter facultatiu. Només en determinats casos, el fet de no proporcionar les dades pot comportar la impossibilitat d’accedir a serveis específics i obtenir el eventualment sol·licitat (per ex., El registre -i el subministrament de les dades personals, l’adreça de correu electrònic, l’adreça postal, les dades de la targeta de crèdit / dèbit o les dades bancàries i el nombre de telèfon- serà necessari per procedir a la compra de productes en línia). L’absència d’aquestes dades podria per tant impedir-li a Lemon Printers permetre’t accedir als serveis del lloc web o respondre a les sol·licituds dels usuaris.

Les dades eventualment necessaris s’indicaran en els formularis de recollida de dades presents en el Lloc Web -per ex., Indicant amb un (*) – i les conseqüències de la seva absència de subministrament s’indicaran en les notes informatives específiques presents en les pàgines de recollida de dades.

4. Finalitats

Les dades es recolliran i tractaran amb finalitats estrictament relacionades amb l’ús del lloc web, els seus serveis i l’adquisició de productes en línia. Les finalitats d’ús de les dades s’indicaran de manera detallada en les notes informatives específiques proporcionades pel lloc web en tots els casos de recollida de dades. Per tant, et demanem que llegeixis les notes informatives que eventualment il·lustrin les característiques dels tractaments que Lemon Printers desenvoluparà (per ex., Per al registre en el servei de butlletins de notícies, per accedir a l’àrea personal, etc.). El tractament de les teves dades s’efectuarà dins el ple respecte de la normativa en matèria de Privacitat.

5. Modalitats, durada del tractament de les dades i àmbits de comunicació

Les dades podran tractar-se tant en suport electrònic com en format paper (per ex., Per a la gestió de les compres en el Lloc Web). Lemon Printers garanteix el tractament legal i correcte de les dades personals proporcionades a través del lloc web, dins el ple respecte de la normativa en vigor, així com la màxima confidencialitat de les dades facilitades durant el registre. Tota la informació recollida es transmetrà a través d’una connexió protegida, per tal d’impedir la seva intercepció per part de tercers.

Les dades eventualment subministrades pels usuaris es tractaran durant els terminis previstos a les notes informatives específiques proporcionades en el moment de la recollida dels mateixos.

Pel que fa als terminis de conservació de les dades registrades mitjançant l’ús d’eines d’elaboració de perfils (per ex., Les galetes), vegeu la nostra Política de Galetes.

Les dades només es comunicaran o difondran a tercers dins dels límits i amb les condicions expressament indicades en la nota subministrat eventualment a l’usuari i prèvia autorització per part del mateix.

6. Enllaços a altres llocs web

La present Declaració es facilita només per al lloc web www.lemon.cat i no per a altres eventualment consultats per l’usuari a través d’hiperenllaços. No es podrà considerar responsable a Lemon Printers de les dades personals facilitades pels usuaris a subjectes externs o a eventuals llocs web enllaçats a aquest lloc web.

7. Eines de «elaboració de perfils» o personalització

Lemon Printers no desenvoluparà cap activitat de comunicació promocional o publicitària sense el previ consentiment exprés de l’usuari.

El lloc web utilitzarà «cookies» tant tècniques (és a dir, per a facilitar la navegació i l’ús del lloc web), com d’elaboració de perfils (o sigui, per tal d’analitzar els usuaris i els seus comportaments i preferències, i així proporcionar-publicitat personalitzada).

Per a una explicació detallada sobre les cookies utilitzades pel Lloc Web et convidem a llegir la nostra Política de Galetes.

8. Lloc de tractament de les dades

Els tractaments relacionats amb els serveis prestats pel lloc web tindran lloc (i) a la seu de Lemon Printers indicada en l’apartat 1 anterior, per part dels encarregats del tractament de la Direcció de Vendes i Màrqueting, (ii) així com en les instal·lacions de les societats que presten serveis funcionals per a la gestió del lloc web, designades encarregades externes del tractament. Pots demanar una llista completa dels encarregats externs designats per Lemon Printers als contactes indicats a l’apartat 9 de la Política de Privacitat.

Per permetre’ns gestionar correctament el nostre lloc web així com complir amb les nostres obligacions contractuals, les teves dades personals podran ser transferits a països no pertanyents a la Unió Europea, com Tunísia, Estats Units i San Marino.

La transferència de les dades s’efectuarà dins el ple respecte de les garanties, les mesures i els drets previstos a la normativa en matèria de Privacitat. Prèvia simple petició al respecte (vegeu el número 9 de la Política de Privacitat), podràs rebre més informació sobre la transferència de les teves dades i les garanties previstes per a la seva protecció.

9. Drets dels interessats

Mitjançant una comunicació, que hauràs d’enviar a l’adreça de correu electrònic info@lemon.cat, podràs en qualsevol moment exercir els drets plasmats en els arts. de 15 a 23 del Reglament, com el de conèixer quines dades estem tractant, amb quins procediments i per a quines finalitats els utilitzem, modificar les dades que ens has facilitat o suprimir-los, demanar la limitació de l’ús de les teves dades i sol·licitar rebre o transmetre els teus dades, sense perjudici sempre de la possibilitat de canviar les consentiments (eventualment prestats). En tot moment podràs oposar-te al tractament efectuat de les teves dades, en particular amb finalitats de màrqueting o anàlisi de les teves preferències.

10. A qui pots dirigir per interposar una reclamació

Et recordem que, en el cas que no quedessis satisfet amb les respostes rebudes de Lemon Printers (vegeu l’apartat 8 que antecedeix), en qualsevol cas, si consideres que el tractament que et fa viola les disposicions plasmades en el Reglament, podràs interposar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), o davant l’autoritat del país en el qual resideixis habitualment, treballis o bé del lloc on s’hagi produït la presumpta violació.

11. Dret aplicable

La present Política de Privacitat es regirà pel Reglament 679/2016 i per la normativa nacional aplicable al cas en qüestió, en la mesura que la mateixa romangui en vigor després de la data d’aplicació del Reglament (25 de mai de 2018).

El Reglament garanteix que el tractament de les dades personals s’efectuarà dins del respecte dels drets i les llibertats fonamentals, així com de la dignitat de la persona interessada, amb especial referència a la confidencialitat, la identitat personal i el dret a la protecció de les dades personals.

12. Clàusula de revisió

Lemon Printers es reserva la possibilitat de revisar, modificar o simplement actualitzar, total o parcialment, a la seva exclusiva discreció, de qualsevol manera i en qualsevol moment, sense previ avís, la present Política de Privacitat, també en consideració d’eventuals modificacions de normes legals o reglamentàries en matèria de protecció de les dades personals. Les modificacions i les actualitzacions de la Política de Privacitat es notificaran als usuaris mitjançant (i) l’enviament de correus electrònics als usuaris registrats en el Lloc Web i (ii) la publicació en la pàgina d’inici del lloc web, i seran vinculants tan aviat es publiquin i comuniquin. Et preguem per tant que accedeixis amb regularitat a aquesta secció per verificar la publicació de la Política de Privacitat més recent i actualitzada o que consultis la teva bústia de correu electrònic.

13. Butlletí

Mitjançant la inscripció al nostre butlletí de notícies, Lemon Printers, com a responsable del tractament, podrà posar-se en contacte amb tu mitjançant l’enviament del nostre butlletí de notícies per mantenir actualitzat sobre els nostres productes, iniciatives o serveis o per efectuar anàlisis estadístiques o estudis de mercat i valorar el teu nivell de satisfacció. A aquest efecte, només tractarem la teva adreça de correu electrònic. Et recordem que tots els consentiments són facultatius i revocables.

El tractament tindrà lloc mentre estiguis registrat i es basarà per tant en el teu consentiment específic, que podràs revocar en qualsevol moment (també simplement utilitzant l’enllaç present en tots els nostres butlletins de notícies); a continuació, les dades es destruiran o anonimitzaràn.

Ens permetem recordar-te que escrivint a info@lemon.cat sempre podràs accedir a les teves dades, actualitzar-los o suprimir-los, revocar o modificar el teu consentiment.

A més, tindràs dret a oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, al tractament de les dades personals que et concerneixin.